معلومات عنا

لدینا فریق یتکون من مبرمجین کومبیتر شباب و نشیطین فی دوله الامارات العربیه المتحده. نحن فی الفریق نتعلم دائما و الی الان برمجنا عده برامج فی مجال اللعب و الترفیه.
اول برنامج للفریق هو الدیجی جون و لدی الفریق برنامجین آخرین یتم تطویرهما حالیا و سوف تکتملان قریبا.
فی حال رغبتکم فی التعاون کونو علی تواصل معنا.

Scroll to Top